یاریگران زندگی

توجه به مسائل اجتماعی و برنامه ریزی به منظور کنترل آنها یکی از موضوعات مهمی است که در عرصه سیاستگذاری اجتماعی به آن پرداخته شده و تلاش می شود تا به روش های گوناگون و با بهره گیری از ظرفیت های در اختیار سعی در مدیریت و کنترل آنها داشته و اگر در این زمینه اهمالی صورت پذیرد، بدون شک جامعه در مسیر پیشرفت و تعالی را با چالش های متعددی روبرو می سازد.
در کشور ما نیز توجه به مقوله های اجتماعی چند سالی است در کنار برنامه ریزی در سایر زمینه های مؤثر در پیشرفت جامعه، مد نظر قرار گرفته و نهادها و دستگاه هایی در دولت و در دیگر ارکان جامعه مأموریت یافته اند تا در این زمینه کارویژه هایی را صورت دهند تا وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه در کنترل و مدیریت قرار گیرد.

اطلاعات بیشتر

هدف ما

بدین منظور معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای ایفای وظایف و مسؤلیت های خود در همکاری با معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری با انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک در این عرصه گام های مؤثری برداشته و با برنامه ریزی منسجم و هدفمند اقداماتی به منظور پیشگیری از بروز مسائل و آسیب های اجتماعی صورت داده است.

اطلاعات بیشتر

آموزشگاه مجازی یاریگران زندگی

در همین راستا، آموزشگاه مجازی یاریگران زندگی با هدف سهولت دسترسی دانشجویان و دانشگاهیان به محتوای آموزشی مورد نیاز در زمینه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و مهارتی راه اندازی می گردد.
واضح است، گسترش آگاهی های عمومی و اجرای برنامه های آموزشی مستقیم نقش مؤثر و غیر قابل انکاری در پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی ایفا می نماید. لذا انتظار می رود تا با اجرای این قبیل دوره ها به صورت مجازی که امروزه نفوذ بسیاری در بین اقشار مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان بتوان سطح بیشتری از افراد جامعه هدف را پوشش داد.

اطلاعات بیشتر
321 درس کامل شده
200 پرونده کامل شده
1350 دانشجو
28 مدرس دوره

همکاران ما

همراهان مادی و معنوی ما